1. Zakres regulaminu

  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Klientem a sklepem internetowym hydro-czesci.pl.
  2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a sklepem internetowym hydro-czesci.pl.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z przepisami prawa, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
  2. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@hydro-czesci.pl.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Konsekwencje odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zwraca towar na własny koszt, chyba że sklep internetowy hydro-czesci.pl zgodzi się na pokrycie kosztów zwrotu towaru.
  2. Sklep internetowy hydro-czesci.pl zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi wszystkich dokonanych płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Warunki zwrotu towaru

  1. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Towar zwracany przez Klienta powinien być kompletny, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, z kompletem akcesoriów oraz dokumentacji.
 5. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

  1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
   • Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • Towarów, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 6. Postanowienia końcowe

  1. Sklep internetowy hydro-czesci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
  3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu hydro-czesci.pl.

Podpis: Instal Mix J&A Sp. z o.o.

Data: 27.02.2024