Regulamin reklamacji

 1. Zakres regulaminu

  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania oraz rozpatrywania reklamacji w sklepie internetowym hydro-czesci.pl.
  2. Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Klientem a hydro-czesci.pl.
 2. Zgłaszanie reklamacji

  1. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych towarów zakupionych w sklepie internetowym hydro-czesci.pl należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@hydro-czesci.pl.
  2. W treści reklamacji należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia oraz szczegółowy opis reklamacji.
  3. Do reklamacji należy dołączyć kopię paragonu/faktury oraz ewentualne dokumenty potwierdzające wady towaru (np. zdjęcia).
 3. Rozpatrywanie reklamacji

  1. Sklep internetowy hydro-czesci.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
  2. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności (np. ekspertyzy), termin rozpatrzenia reklamacji może być przedłużony, o czym Klient zostanie poinformowany.
  3. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony o decyzji sklepu internetowego hydro-czesci.pl drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Prawa Klienta

  1. Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących wad fizycznych lub prawnych towarów zakupionych w sklepie internetowym hydro-czesci.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. W przypadku uzasadnionych reklamacji, Klient może żądać wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 5. Postanowienia końcowe

  1. Sklep internetowy hydro-czesci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
  3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu hydro-czesci.pl.

Podpis: Instal Mix J&A Sp. z o.o.

Data: 27.02.2024